flaga ukrainska z napisem informacje dla obywateli UkrainyPoniżej wymieniamy formy pomocy świadczonej przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz uchodźców
z Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).


O świadczenia mogą ubiegać się obywatele Ukrainy przebywający na terenie gminy Główczyce, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. z terytorium Ukrainy i posiadają nadany numer PESEL:

  • jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na każdą osobę, przyznawane bez względu na posiadany dochód, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem,

  • świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – przyznawane na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej, obowiązują kryteria dochodowe,

  • świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, obowiązują kryteria dochodowe,

  • stypendia i zasiłki szkolne – na zasadach określonych w rozdziale 8 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązują kryteria dochodowe.

Wnioski o w/w świadczenia dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce oraz na stronie internetowej Ośrodka (www.ops-glowczyce.pl) w zakładce → Wnioski, druki i formularze → Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy