Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

 

Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny?

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy osobie lub rodzinie doświadczającej przemocy. Zespół Interdyscyplinarny w Główczycach został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Główczyce  Nr 76/2023 z dnia 22 września 2023r.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych.
7) Żandarmerii Wojskowej
a także:
8) kuratorzy sądowi
9) prokuratorzy

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej jest przede wszystkim:
– skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie 
   pomocy osobom krzywdzonym;
– szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa
   oraz zatrzymania przemocy domowej;
– planowanie i realizacja działań pomocowych;


Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego to przede wszystkim:

- diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
- inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
- inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
- opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
- powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
- kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową.

Podejmowanie działań w środowisku wobec rodzin dotkniętych przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza A „Niebieska Karta”. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupy Diagnostyczno-Pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach.

 

Czym jest procedura Niebieskie Karty?

 • Zakres działań podejmowanych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą zostały określone w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 06 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
 • Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.
 • Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”
 • Kartę wypełnia przedstawiciel właściwej służby, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy domowej. Każdy, kto wypełni Kartę A, przekazuje ją w ciągu 5 dni do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Do wypełniania formularza „Niebieska Karta – A” są zobowiązani:
 • Policjant, przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – pracownik socjalny, przedstawiciel ochrony zdrowia – lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, przedstawiciel oświaty – nauczyciel, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową.

 

Pomocne numery telefonu dla osób dotkniętych przemocą:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
   – tel.800 120 002 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu) oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Numer alarmowy – Tel.112
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach Tel. 811 60 15  lub  516 194 842