Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne;
  • zasiłek szkolny.

Pomoc materialna przyznawana jest na wniosek:

  • rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,
  • odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznane z urzędu.

W/w pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz.1507 z późn. zm.), tj. obecnie 600 zł.

Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa powyżej ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą - tzn. w postaci zwrotu poniesionych wydatków w oparciu o przedłożone dokumenty potwierdzające dokonany zakup lub opłatę;
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników - w takim przypadku organ przyznający pomoc dokonuje zakupu przedmiotów o charakterze edukacyjnym i przekazuje je rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletniemu uczniowi;
  3. formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (zakwaterowanie, dojazd) - ta forma pomocy dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczów kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający pomoc uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek ten może być złożony po upływie tych terminów.


Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. powódź, pożar, śmierć rodzica itp.), w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE WYMIENIONYCH WYŻEJ ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ WRAZ Z DOKUMENTAMI SKŁADA SIĘ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁÓWCZYCACH, POKÓJ NR 7.

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA TUTAJ LUB W SIEDZIBIE TUT. OŚRODKA, POKÓJ NR 7.

pdfUchwała Rady Gminy Główczyce w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf193.03 KB20/06/2018, 14:53