1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczypkowicach jest przeznaczony dla dorosłych osób:

  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • przewlekle psychicznie chorych,
  • mieszkających na terenie Gminy Główczyce.
 2. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 3. Termin przyjęcia do ŚDS określa kierownik Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem. W razie braku miejsc osoba ubiegająca się o przyjęcie po złożeniu wniosku zostaje naniesiona na listę osób oczekujących.

 4. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczypkowicach lub jej opiekun prawny, powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach. Po wstępnej rozmowie z pracownikiem socjalnym i złożeniu wniosku zostaje ustalony termin przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata.

 5. Każda osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć do korzystania z oferty prowadzonych zajęć terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy zobowiązana jest do posiadania następujących dokumentów:

  • wniosek o skierowanie do ŚDS,
  • dowód osobisty,
  • zgoda osoby zainteresowanej na uczestnictwo w zajęciach,
  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • zaświadczenia o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (decyzje o wysokości renty/ emerytury, zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, itp.),
  • dokumentacja medyczna, w tym karty leczenia szpitalnego.
 6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę zainteresowaną do ŚDS, tym samym upoważnia do korzystania z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej oraz ustala odpłatność za pobyt.
  Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
  Następne decyzje wydawane są na czas określony po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem ŚDS.

 7. Decyzja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z kserokopią dokumentów zostaje przekazana do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczypkowicach.

 8. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić na wskutek złożenia pisemnej rezygnacji przez uczestnika bądź opiekuna prawnego, lub na wniosek kierownika ŚDS.

 9. Każda osoba po przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy zostaje zapoznana z Regulaminem, Statutem ŚDS i jest zobowiązana do jego przestrzegania.

 

Druki do pobrania tutaj