TERMIN WYPŁATY
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZA M-C STYCZEŃ 2024 :

22.01.2024 r. (poniedziałek)

               

       Ważne zmiany! – od 01.01.2024r.
Nowe świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie wspierające.

 

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. nr 1429), która wprowadza nowe świadczenie – świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych, a także zmienia zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Stare świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), do których prawo powstanie do 31.12.2023 r. będą przysługiwały na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że opiekun osoby niepełnosprawnej będzie nadal uprawniony do „starych” świadczeń jedynie w przypadku spełniania wszystkich dotychczasowych warunków, w tym warunku niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną.

W przypadku utraty ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej, której opiekun pobiera stare świadczenie pielęgnacyjne lub SZO kontynuacja wypłaty tych świadczeń jest możliwa pod warunkiem, że każdorazowo wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia oraz zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenie pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

- zasiłek pielęgnacyjny - przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,

- świadczenie pielęgnacyjne - przysługuje osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną,

- specjalny zasiłek opiekuńczy - przysługuje osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną,

  • zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13,

  • świadczenie rodzicielskie – okresowe świadczenie dla osób, które urodziły, przysposobiły lub objęły opieką dziecko/dzieci.