ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE „SREBRNE SERCE”


Rada Seniorów Gminy Główczyce ogłasza konkurs pt. „Srebrne Serce”, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych Seniorów 60+ za inicjatywy i zaangażowanie w działania na rzecz gminy oraz społeczności lokalnej.


Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgłoszeniowe dostępne są pod treścią niniejszego ogłoszenia bądź w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, radni, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne.


Na zgłoszenia czekamy do 5 sierpnia 2021 r.


Dnia 22 czerwca br. odbyło się pierwsze szkolenie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych 60+ w gminie Główczyce w ramach projektu Srebrna Sieć II. Szkolenie prowadzone było przez partnera projektu - Altra Consulting sp. z o.o.

Głównym tematem szkolenia była specyfika opieki nad osobami zależnymi; ocena własnych potencjałów rozwojowych i predyspozycji osobistych do sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną oraz narzędzia i metody pracy usprawniające komunikację z osobą starszą.

Szkolenie miało charakter zajęć praktycznych podczas, których uczestnicy mieli okazję samodzielnie doświadczyć jak zachowują się, poruszają i komunikują osoby z różnymi dysfunkcjami.

 

Uczestnicy szkolenia siedzący przy stołach z materiałami.


W dniu 21 czerwca br. w miejscowości Żoruchowo nastąpiło długo oczekiwane uroczyste otwarcie KLUBU SENIORA.


Nowe miejsce spotkań seniorów zostało utworzone w ramach Zebrani goście na otwarciu Klubu Seniora przy torcie.
projektu Srebrna Sieć II. Klub ten będzie miejscem spotkań osób w wieku 60+, a jego funkcjonowanie ma na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów.

Uroczystość otwarcia Klubu zaszczycili swoją obecnością: Starosta Słupski Pan Paweł Lisowski, Wójt Gminy Główczyce Pani Danuta May, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Pani Urszula Dąbrowska, a także licznie zaproszeni goście, których serdecznie powitała z ramienia realizatora projektu – Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach – Kierownik Krystyna Oczachowska.


Od stycznia bieżącego roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach realizuje na terenie Gminy Projekt
„Srebrna Sieć II” skierowany do osób niesamodzielnych 60+
. Do chwili obecnej chęć uczestnictwa w Projekcie zadeklarowało 12-stu seniorów, dla których rozpoczęto wdrażanie następujących działań:Seniorka z opaską monitorującą na ręce

 

  • w miesiącu kwietniu i maju 2021 r. zostały wdrożone sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 5 seniorów, dzięki którym uczestnicy uzyskali wsparcie i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Osoby, które świadczą usługi opiekuńcze przeszły szkolenie online dotyczące przestrzegania zasad etycznych i zasad współżycia społecznego oraz dbałości o dobro osoby niesamodzielnej,

  • w miesiącu maju 2021r. rozpoczęto wdrażanie działań dla 6 niesamodzielnych seniorów i przekazano do ich użytku opaskiSeniorka z opaską monitorującą na ręce monitorujące na rękę, wyposażone m.in. w: przycisk SOS, lokalizator GPS, czujnik upadku i tętna. Dzięki aktywowanej usłudze teleopieki domowej senior może szybko wezwać pomoc w przypadku zagrożenia zdrowia lub złego samopoczucia.

Kolejnym planowanym działaniem jest utworzenie Klubu Seniora z siedzibą w miejscowości Żoruchowo, wdrożenie specjalistycznych usług opiekuńczych (polegających na rehabilitacji domowej) oraz szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Uczestnicy Projektu zgłaszają zadowolenie z dotychczasowego wsparcia i oczekują kolejnych działań.

logotyp projektu srebrna siec II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach w związku z realizacją projektu


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – świadczenie rehabilitacji domowej
dla uczestników projektu „Srebrna Sieć II”