dodatek węglowy
Informujemy, że obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach

Przyjmowanie wniosków papierowych w godz. 800-1400


Komu przysługuje dodatek węglowy?

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).


Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Po wrześniowej nowelizacji ustawy o dodatku węglowym dodano zapis doprecyzowujący beneficjentów tego świadczenia. Zgodnie z nim „W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania
zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.”. W takim przypadku, kiedy wpłynie kilka wniosków z jednego adresu, dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

UWAGA !
Informujemy, że w listopadzie weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która wprowadziła możliwość ponownego ubiegania się o przyznanie dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe zamieszkujące pod tym samym adresem, ale w odrębnych lokalach, dla których do dnia 30 listopada 2022 roku nie ma możliwości ustalenia odrębnego adresu!

Potwierdzenie posiadania odrębnego lokalu zostanie zweryfikowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w formie wywiadu środowiskowego w terenie.

Ważne !
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.


Dodatek węglowy wynosi jednorazowo:
3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;


Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w takim przypadku wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach, w godz. 800-1400.


Druk wniosku dostępny jest  tutaj.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w OPS pod numerem telefonu 59 811 60 15 .


Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.