Graficzne loga: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Słupskiego.

Nabór wniosków w ramach Modułu III Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczyna realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program składa się z trzech modułów, z których tylko Moduł III realizowany jest na szczeblu powiatowym.

W ramach opieki wytchnieniowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zapewni członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji oraz dietetyki.

logotyp projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku realizuje II edycję projektu pn.

„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Obecnie trwa nabór kandydatów do udziału w projekcie.

Cel projektu: 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.10.2019